ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów Gminy Włoszakowice

2024-04-22

Gmina Włoszakowice przystępuje do realizacji Programu „Wielkopolskie telecentrum opieki”.

W ramach projektu mieszkańcy gminy w wieku 60+ mogą otrzymać opaski bezpieczeństwa wraz z usługą teleopieki i nadzorem ratowników medycznych, a także skorzystać ze wsparcia asystentów (Wielkopolska Infolinia Wsparcia). W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach powstanie Centrum Wsparcia Seniora z koordynatorem usług dedykowanych seniorom. Dodatkowo uruchomiona zostanie pomoc sąsiedzka oraz opieka wytchnieniowa dla opiekunów seniorów.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych i ich opiekunów, rozszerzenie oferty wsparcia oraz podniesienie jakości świadczonych usług senioralnych a także umożliwienie funkcjonowania osób starszych w środowisku lokalnym.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia polegającego na wyposażeniu seniora w urządzenie do teleopieki, tj. opaski bezpieczeństwa do kontaktu telefonicznego w sprawie uczestnictwa w Programie. Zgłoszenia przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach pod numerem telefonów: 65 52 52 971, 65 52 52 970 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.

Projekt „Wielkopolskie telecentrum opieki” finansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 06.13 Usługi społeczne i zdrowotne realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z gminami Województwa Wielkopolskiego.

Ewelina Wolniczak

logologo2
Ikonka symbolizująca artykuł

Wielkopolska infolinia wsparcia dla seniorów

2024-04-15

 Informacje dotyczące Wielkopolskiej Infolinii Wsparcia znajdują się na  stronie internetowej:

https://rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolska-infolinia-wsparcia-dla-seniorow-i-opiekunow-juz-dziala

Wielkopolska infolinia wsparcia
Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK OSŁONOWY - WYPŁATA

2024-03-29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach informuje o rozpoczęciu realizacji wypłat dodatku osłonowego dla osób, które spełniły warunki przyznania świadczenia określone w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 poz 759). W związku z otrzymaną dotacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przyznane dodatki zostaną przekazane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy od dnia 29.03.2024r.

Jednocześnie przypominamy, że termin przyjmowania wniosków na dodatek osłonowy upływa z dniem 30.04.2024r.

 

Ewelina Wolniczak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach

Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia Wielkanocne

2024-03-25
Życzenia Wielkanocne
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2024-01-22

DODATEK OSŁONOWY

Z dniem 19.01.2024r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z 2022 roku nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu z 2022 roku nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł.

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

oraz podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom opalającym domy węglem:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

– 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

– 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

– 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, za pośrednictwem poczty polskiej lub elektronicznie. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Link do wniosku: https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 5252 986 w godzinach od 730 do 1500.

Ikonka symbolizująca artykuł

Webinarium

2024-01-09

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 22 stycznia 2024 roku (17:00-18:30).
Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18
Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.
Celem spotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.
Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie.
Udział w webinarium jest bezpłatny.

 

logo

Załączniki:

 1. program webinarium (plik pdf 594KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-01-02

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 stycznia 2024 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach będzie nieczynny.

Dzień 5 stycznia 2024 r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach zgodnie z zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach w zamian za dzień 6 stycznia 2024 r. (Święto Trzech Króli), będący dniem ustawowo wolnym od pracy, przypadającym w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy!

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkanie psychoedukacyjne "Moje dziecko w sieci"

2023-11-22
Dziecko w sieci- plakat

Załączniki:

 1. informacja spotkanie edukacyjne (plik pdf 158KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Opieka Wytchnieniowa" edycja 2024

2023-11-02

Informujemy, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000 zł. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

  - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Adresaci Programu:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Zadania będą realizowane od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Termin naboru wniosków

 1. Gmina/powiat, występując o środki finansowe w ramach Programu składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r. do dnia 16 listopada 2023 r.

 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.

 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.


 

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w postaci świadczenia usług opieki wytchnieniowej proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, ul. Karola Kurpińskiego 29, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 do dnia 13 listopada 2023r.

Należy zaznaczyć, iż ostatecznie zakwalifikowanie do Programu uzależnione jest od spełnienia założeń określonych w Programie „Opieka wytchnieniowa”.

Liczba osób zakwalifikowanych do udziału w ww. Programie zależna będzie od wysokości środków finansowych przyznanych w ramach Programu.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego--edycja-2024


 

 

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty edukacyjne dla rodziców

2023-10-10
Warsztaty

Załączniki:

 1. Warsztaty TKOPD (plik pdf 155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ankieta dla Seniorów

2023-10-09

Drogie Seniorki i Drodzy Seniorzy,
w imieniu Fundacji Instytut Rozwoju Liderów, realizującej projekt „OBECNOŚĆ, czyli seniorzy partycypują” , który jest dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 zapraszamy do wzięcia udziału w Badaniu potrzeb seniorek i seniorów subregionu leszczyńskiego. Link do ankiety elektronicznej znajduje się poniżej. Ankieta jest anonimowa. Wyniki tego badania ankietowego pomogą zaplanować i realizować działania dla seniorek i seniorów, które będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i oczekiwania. Ankieta jest dostępna do 12.10.2023 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/f4FwZ4Cdri9Bdvh1A

Dziękujemy, że podjęli Państwo wyzwanie i chcecie zabrać głos w ważnych dla seniorów sprawach! 

Dziękujemy za udział!
Fundacja Instytut Rozwoju Liderów

Projekt „OBECNOŚĆ, czyli seniorzy partycypują” dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Ikonka symbolizująca artykuł

Ustawa o świadczeniu wspierającym - materiał informacyjny o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz o nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym.

2023-10-05

Załączniki:

 1. Materiały informacyjne- świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie wspierające. (plik docx 37KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy- usługi opiekuńcze

2023-09-25

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach zatrudni osobę - opiekunkę do świadczenia usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych

 

Forma zatrudnienia: Umowa zlecenie

Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych - teren Gminy Włoszakowice

Wymagania:

1. chęć niesienia pomocy innym, zaangażowanie, uczciwość

2. umiejętność skutecznego komunikowania się

3. umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania podopiecznego

4. sumienność, cierpliwość, obowiązkowość,

5. odporność na trudne sytuacje i stres

6. prawo jazdy kat. B oraz własny środek transportu

Zakres wykonywania czynności:

1. zaspakajanie codziennych potrzeb życiowych

2. opieka higieniczna

3. zalecona przez lekarza pielęgnacja

4. zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (65) 5252970

 

Kierownik GOPS

Ewelina Wolniczak

Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty dla rodziców

2023-09-11
warsztaty dla rodziców

Załączniki:

 1. inf. warsztaty dla rodziców (plik pdf 155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja2024

2023-09-08

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są następujące osoby:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

 • wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

 • wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W związku z powyższym osoby zainteresowane pomocą w formie usługi asystencji osobistej w roku 2024 proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach osobiście ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włozakowice, bądź telefonicznie pod nr tel. 65 5252 970 w godzinach pracy Ośrodka.

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł.

Szczegóły Programu dostepne pod linkiem:  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty "Mama i Tata na zawsze"

2023-09-07
Plakat

Załączniki:

 1. Informacja TKOPD na temat warszttów (plik pdf 241KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komitet Ochrony Praw Dziecka

2023-08-11
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla cudzoziemców

2023-06-01
Fundacja Cooperacja zaprasza na bezpłatne lekcje języka polskiego dla cudzoziemców w każdy wtorek i piątek w godzinach 16:30-19:30.
Lekcje prowadzi polonistka Emilia Okienko i odbywają się one w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kurpińskiego 30 (sala 104).
Polski dla cudzoziemców
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy/księgowa

2023-05-05

Załączniki:

 1. ogłoszenie o naborze (plik pdf 215KB)
 2. kwestionariusz (plik pdf 44KB)
 3. oświadczenie (plik pdf 72KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.K.Kurpińskiego 29
64-140 Włoszakowice
tel. (65)525-29-70
gops@wloszakowice.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO